První světové shromáždění OSN o problematice stárnutí, jež se konalo ve Vídni již v roce 1982, přijalo Mezinárodní akční plán zahrnující opatření pouze v souvislosti s vyspělými zeměmi. O dvacet let později v Madridu už byl tento akční plán formulován jako dokument pro řešení celosvětového problému šířícího se ještě výrazněji v rozvojových zemích.

Stárnutí populace se vyznačuje mimo jiné měnící se skladbou věkové struktury obyvatelstva, charakterizovanou růstem poproduktivní a snižováním dětské složky populace, současným poklesem úmrtnosti, zvyšováním věku prvorodiček, prodlužováním délky života či zvyšováním životního standardu obyvatel.

V české populaci jsou již téměř čtyři miliony osob ve věku nad 50 let, z toho dva miliony ve věku nad 65 let. Průměrný věk obyvatele překonal čtyřicítku v roce 2006, u žen dokonce již v roce 1999. Naděje dožití při narození mužů je 75,8 a u žen 81,4 roku. Populační růst a přijatelnou velikost produktivní složky populace v České republice zajišťuje přistěhovalectví ve věkové kategorii 20 až 34 let. Nejvyšší přírůstky v počtu obyvatel se přesto koncentrují ve věkové skupině nad 65 let.

Marketingový svět se problematikou seniorů zabývá rovněž více než jedno desetiletí. Každá významnější výzkumná marketingová agentura má vypracovány studie, odpovídající metriku a terminologii, zejména ve vztahu k segmentaci trhu. Ovšem využití v reálné komerční praxi je spíše ojedinělé. Čeští marketéři si uvědomují, jak moc se senioři podílejí na obratu jejich firem. Nicméně specifická marketingová komunikace i nabídka, pokud nepočítáme obory zabývající se zdravím, chybí nebo jsou nepromyšlené a ignorují potenciál výrazné nestejnorodosti skupiny seniorů.

Stejně jako většina ostatních občanů má český senior obvykle menší příjmy než většina obyvatel vyspělých evropských zemí. Kupní síla této složky obyvatelstva se však zvyšuje. Jako celek vykazují senioři zákaznickou věrnost, vyhledávají kvalitu a spolehlivost. Mladší senioři jsou aktivnější, zdravější, často vydělávají a neodpovídají zažitým stereotypům. Mnozí se zajímají o produkty "pro mladé" a používají je. Starší senioři již bývají spotřebitelsky pasivnější. Senioři si nesou návyky z mládí, čtou noviny i časopisy, poslouchají rozhlas a sledují televizi v míře nejvyšší z celé populace.

Ovšem existují mezi nimi rozdíly nikoliv jen věkové. Klíčovým diferencujícím faktorem a segmentačním kritériem je fyzické a psychické zdraví, které v propojení s ostatními definuje životní situaci, potřeby, postoje, pocity a chování, včetně spotřebního. Stejně jako v celé společnosti pak hrají roli finanční a majetkové poměry.

Jako diferencující se jeví také míra využívání takzvaných nových technologií, umožňujících nejen komunikovat, ale i kompenzovat některé specifické handicapy. Stejně důležité je kritérium míry aktivity v podobě zapojení do rodinného, pracovního a společenského života, jako je například studium, cestování, kulturní a spolkový život, péče o rodinu či domácnost.

Samotný název tohoto příspěvku mohl vzbudit očekávání, že řeč bude o nekalých marketingových praktikách uplatňovaných vůči seniorům. Takzvaní šmejdi skutečně měli v této cílové skupině nejrychlejší nástup, a to mimo rámec zákonných i etických pravidel. Ovšemže ne k jejímu prospěchu.